Νέος τιμοκατάλογος στις μεταμοσχεύσεις

Κάθε κωδικός του καταλόγου μπορεί να αντιστοιχεί είτε σε μεμονωμένη υπηρεσία είτε σε δέσμη υπηρεσιών και έχει διακριτή τιμή.

Στο προσδιορισμό συγκεκριμένων χρεώσεων στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων που φτάνουν έως και τις 30 χιλ. ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Υγείας υπό την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, εκδίδοντας Υπουργική Απόφαση, υπογεγραμμένη από τον κ. Παύλο Πολάκη. Η Υπουργική Απόφαση  «Καθορισμός τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ο.Μ. ή οι εποπτευόμενες από αυτόν Μονάδες κατά τη διαδικασία αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, από τις Διεθνείς Δεξαμενές Αναζήτησης», προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Κάθε αίτημα αναζήτησης και δυνητικής αξιοποίησης μοσχεύματος του Εθνικού Μητρώου αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Ε.Μ.α.α.κ.) προερχόμενο από φορέα του εξωτερικού που προορίζεται για αλλογενή μη συγγενική μεταμόσχευση, χαρακτηρίζεται ως «διεθνές αίτημα αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.» και υποβάλλεται αποκλειστικά στον Ε.Ο.Μ.

Κάθε αίτημα αναζήτησης μοσχεύματος α.α.κ. που προορίζεται για αλλογενή μη συγγενική μεταμόσχευση προερχόμενο από τα νοσηλευτικά ιδρύματα χαρακτηρίζεται ως «εγχώριο αίτημα αναζήτησης μοσχεύματος α.α.κ.», υποβάλλεται αποκλειστικά στον Ε.Ο.Μ.
Θεσπίζεται ο «τιμοκατάλογος υπηρεσιών διεκπεραίωσης διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ που περιλαμβάνει κατάλογο του συνόλου των υπηρεσιών και των τιμών τους που χρησιμοποιεί ο Ε.Ο.Μ. για την έκδοση των τιμολογίων προς τον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού

Με ευθύνη του Ε.Ο.Μ. ο τιμοκατάλογος κοινοποιείται στους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού που είναι σε γνώση του Οργανισμού, καθώς επίσης και σε κάθε άλλον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού που υποβάλλει στον Ε.Ο.Μ. διεθνές αίτημα αξιοποίησης του

Κάθε κωδικός του καταλόγου μπορεί να αντιστοιχεί είτε σε μεμονωμένη υπηρεσία είτε σε δέσμη υπηρεσιών και έχει διακριτή τιμή.

Στο πλαίσιο διαχείρισης των εσόδων που εισπράττει ο Ε.Ο.Μ. από τους αρμόδιους φορείς εξωτερικού για την διεκπεραίωση κάθε διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.:
α. ο Ε.Ο.Μ. είναι αρμόδιος για την αποζημίωση των υπηρεσιών που καταναλώθηκαν κατά τη διεκπεραίωση του διεθνούς αιτήματος εκτός των περιπτώσεων όπου από τον νόμο απαιτείται η αποζημίωση των δαπανών να γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οπότε και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά από τον Ε.Ο.Μ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
β. Από τα συνολικά έσοδα που εισπράττει ο Ε.Ο.Μ. για τη διεκπεραίωση ενός διεθνούς αιτήματος με βάση την τεκμηριωμένη κατανάλωση υπηρεσιών και τα τιμολόγια που εκδίδει:

β1. Αποζημιώνονται όλες οι υπηρεσίες υγείας και τις λοιπές υπηρεσίες που παράγονται με ίδια μέσα και περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα
β2. Αποζημιώνονται όλες οι υπηρεσίες υγείας και λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους, εφόσον δικαιολογούνται από την εγκεκριμένη διαδικασία διεκπεραίωσης διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης
β3. To εναπομείναν ποσό, αποτελεί πρόσθετο πόρο του Ε.Ο.Μ. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των σκοπών του στον τομέα της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του Ε.Μ.α.α.κ. καθώς και στην αποτελεσματική συμμετοχή του Οργανισμού στο διεθνές σύστημα ανταλλαγής μοσχευμάτων α.α.κ.

Ο Ε.Ο.Μ. παρακολουθεί και διασφαλίζει την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των διεθνών αιτημάτων αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.

Ο Ε.Ο.Μ. αναζητεί και εισπράττει από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού τα ποσά που αναλογούν ως αποζημίωση, για τις υπηρεσίες που καταναλώθηκαν για τη διεκπεραίωση του αιτήματός τους, σε όσες περιπτώσεις αυτά δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας του εξωτερικού έχει ήδη καταβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων ποσών για τις σχετικές υπηρεσίες που καταναλώθηκαν για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του, σε φορέα της χώρας μας, τότε ο Ε.Ο.Μ. αναζητεί και εισπράττει από τον εν λόγω φορέα το σύνολο των ποσών που εισέπραξε, πλην αυτών που τεκμηριωμένα καταβλήθηκαν σε παρόχους εξωτερικών υπηρεσιών και για τις υπηρεσίες των οποίων η κατανάλωση επιβεβαιώνεται. Στην συνέχεια ο Ε.Ο.Μ. αποζημιώνει τους φορείς που παρήγαγαν τις υπηρεσίες και δεν έχουν ήδη αποζημιωθεί.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ