Το πρώτο δελτίο τιμών χωρίς την Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων

Με την εξαίρεση 35 φαρμάκων, ανακοινώθηκε χθες το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων από το υπουργείο Υγείας, το οποίο τίθεται σε ισχύ για τις φαρμακευτικές, τα νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές από 15 – 2 – 2018. Για τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία, θα ισχύσει από 22-02-2018.

Οι διορθώσεις αφορούν το δελτίο τιμών που περιελάμβανε τη δεύτερη γενική ανακοστολόγηση φαρμάκων του 2017, ύστερα από ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο υπουργείο Υγείας από τις εταιρίες – κατόχους των αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων στα οποία παρατηρήθηκαν λάθη τιμών.

Από το υπουργείο, δεν έγινε γνωστό πόσες ήταν οι ενστάσεις αυτές, σε τι αφορούσαν και πόσες διορθώσεις εγκρίθηκαν τελικά. Το μόνο που είναι σαφές είναι ότι στο νέο δελτίο τιμών συμπεριλαμβάνονται 7877 ιδιοσκευάσματα, έναντι 7912 ιδιοσκευασμάτων που περιελάμβανε η γενική ανακοστολόγηση του 2ου εξαμήνου του 2017.

Η νέα διαδικασία τιμολόγησης

Υπενθυμίζουμε, ότι με τον πρόσφατο νόμο περί διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καταργήθηκε η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων και στο εξής, «οι ανώτατες τιμές λιανικής, χονδρικής, νοσοκομειακής πώλησης, οι τιμές παραγωγού (ex-factory) και οι τιμές κάθε άλλης ειδικής πώλησης φαρμάκων, πλην των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), καθορίζονται με Δελτία Τιμών που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ».

Επίσης, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, ο Ε.Ο.Φ. πριν την διατύπωση της γνώμης του προς τον Υπουργό Υγείας, αναρτά προσχέδιο του Δελτίου Τιμών στην ιστοσελίδα του, επί του οποίου υποβάλλονται παρατηρήσεις μόνον επί προδήλου σφάλματος εντός τριών εργασίμων ημερών από επόμενη ημέρα της ανάρτησης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ο Ε.Ο.Φ. αποδέχεται ή απορρίπτει τις παρατηρήσεις και τελικώς διαμορφώνει και υποβάλει την γνώμη του προς τον Υπουργό Υγείας.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον του Υπουργού Υγείας ένσταση κατά της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του Δελτίου Τιμών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Φ. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η ένσταση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εγγράφως στον Ε.Ο.Φ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Ε.Ο.Φ., απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές οι ενστάσεις και εκδίδεται τροποποιημένο Δελτίο Τιμών, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από την ημερομηνία της ανάρτησής του, κατά το μέρος της τροποποίησης.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικά με την διαδικασία τιμολόγησης των φαρμάκων».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ