Ως τις 27 Ιανουαρίου τα αναδρομικά των γιατρών από μισθολογικές διαφορές

Τα αναδρομικά των νοσοκομειακών γιατρών από τις μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν από τις μνημονιακές απώλειες των προηγουμένων ετών, θα καταβληθούν σους δικαιούχους εντός των επομένων 40 ημερών.

Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει την καταβολή των ποσών μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2019.

Η απόφαση ορίζει ότι το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4575/2018 (Α’ 192) για τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και έμμισθους Ειδικευόμενους και Εξειδικευόμενους Ιατρούς και για όσο χρόνο αυτοί ήταν στην ενέργεια, κατά το χρονικό διάστημα από 13-11-2014 έως και 31-12-2016, θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-1-2019. Στις περιπτώσεις που κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η καταβολή του ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, η οποία θα αποσταλεί μέχρι την 21η του μήνα καταβολής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν λειτουργοί κατά ένα μόνο μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 13-11-2014 έως και 31-12-2016), η εκκαθάριση και πληρωμή του χρηματικού ποσού για το διάστημα αυτό θα γίνει από τον φορέα, στον οποίο υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τριμήνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).

Στον υπολογισμό του ποσού συμπεριλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές που έφεραν μισθολογικές αλλαγές και συνέβησαν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Το εφάπαξ χρηματικό ποσό υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που ίσχυαν κατά το χρονικό διάστημα από 13/11/2014 έως 31/12/2016, καθώς επίσης και σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Ως χρόνος κτήσης του ως σχετικού ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018.

Σε περίπτωση που οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν εισπράξει μισθολογικές διαφορές σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο συμψηφισμός θα γίνει και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται (εν όλω ή εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση θανάτου, το χρηματικό ποσό που αναλογεί, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων νομιμοποιητικών εγγράφων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ