Αναβαθμίζεται ο ρόλος των μαιών στην ΠΦΥ

Στη συγκρότηση Δικτύων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών και Δικτύων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, με βάση τα προβλεπόμενα στον νόμο 4486/7-8-2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Η καθιέρωση των εν λόγω Δικτύων έχει στόχο την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη ΠΦΥ, την εξωστρεφή δράση των δημόσιων δομών ΠΦΥ, την προσέγγιση των πληθυσμιακών ομάδων της Κοινότητας και την ενδυνάμωσή του παρεχόμενου έργου των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας των ως άνω δομών με την διεπιστημονική συνεργασία τους.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, τα Δίκτυα λειτουργούν εντός του ΕΣΥ συμπληρώνοντας και επικουρώντας το έργο των δομών του. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος των Δικτύων είναι συμπληρωματικός ως προς τις δημόσιες δομές ΠΦΥ (ΚΥ, ΠΙ, ΠΠΙ), και ως εκ τούτου τα Δίκτυα δεν υποκαθιστούν το έργο των δομών, ενώ οι δομές διευκολύνουν τις δράσεις των Δικτύων. Επίσης, το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών και το Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της οικείας ΥΠΕ συνεργάζονται, όπου κρίνεται σκόπιμο για την πληρότητα των δράσεων τους και για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πληθυσμό.

Με απόφαση λοιπόν του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ συγκροτείται Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών (στο εξής: Δίκτυο ΠΥΥΜ), ανά Υγειονομική Περιφέρεια, με μέλη του τις υπηρετούσες/τους υπηρετούντες στις δημόσιες δομές της οικείας ΥΠΕ Μαίες – Μαιευτές. Η τακτική επικοινωνία των μελών και του Υπεύθυνου Συντονισμού μεταξύ τους αλλά και με την οικεία ΥΠΕ δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα.
Ως έδρα του Δικτύου ορίζεται δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας ΥΠΕ με απόφαση του Διοικητή της και κατά προτίμηση η δομή στην οποία εργάζεται ο Υπεύθυνος Συντονισμού του Δικτύου. Σκοπός του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-Μαιευτών σε δομές ΠΦΥ.

Σκοπός του Δικτύου Μαιών-Μαιευτών και στο πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους είναι: α) η παροχή συμβουλευτικής και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας, β) η ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση και η προετοιμασία της εγκύου για το φυσιολογικό τοκετό, γ) η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και υποστήριξης του μητρικού θηλασμού και οικογενειακού προγραμματισμού, δ) η λήψη τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου), ε) η πραγματοποίηση επισκέψεων μελών σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, ύστερα από ενημέρωση της οικείας ΥΠΕ και των αρμόδιων αρχών για πραγματοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, στ) η ανάπτυξη συνεργασίας με ΟΤΑ και φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, προαγωγής και αγωγής υγείας
Σημειώνεται πάντως ότι το ζήτημα της συνταγογράφησης των Μαιών – Μαιευτών θα ρυθμιστεί με επόμενη εγκύκλιο μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ