Σε μηνύσεις διοικητών νοσοκομείων προσανατολίζεται η ΕΙΝΑΠ

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς κατηγορεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων ΕΣΥ ότι συνεχίζουν να καταβάλουν μειωμένες αποδοχές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ, στη συνεδρίασή του στις 16/09/2019, αποφάσισε να μηνύσει τους Διοικητές των νοσοκομείων Αττικής για τη μη συμμόρφωσή τους με την απόφαση 431/2018 της Ολ. ΣτΕ και για παράβαση καθήκοντος. Εξυπακούεται ότι θα μηνύσει και τους νέους Διοικητές, που τυχόν διοριστούν, αν και αυτοί δε συμμορφωθούν με την απόφαση της Ολ. του ΣτΕ. Δηλώνεται δε, ότι οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δεν παραιτούνται από την αξίωσή τους να εισπράξουν ό,τι δικαιούνται. Αυτό καλό είναι να το συνειδητοποιήσουν οι πάντες.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την 431/2018 απόφασή της, έκρινε ότι οι διατάξεις της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου είναι αντισυνταγματικές. Κατά συνέπεια, οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που επιβλήθηκαν σ’ εκτέλεση των πιο πάνω διατάξεων, είναι μη σύννομες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι διοικήσεις των νοσοκομείων ΕΣΥ αδιαφόρησαν για τις συνέπειες που επέφερε η 431/2018 απόφαση της Ολ. ΣτΕ. Συνεχίζουν να καταβάλουν αποδοχές μειωμένες σε σύγκριση με εκείνες που καταβάλλονταν πριν από την ισχύ των αντισυνταγματικών διατάξεων. Ανέλαβαν, έτσι, την ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή τους με την απόφαση 431/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ΕΙΝΑΠ βασίζει το σκεπτικό της στα παρακάτω:

Α) 1. Ορίζει το Σύνταγμα με το άρθρο 95 παρ. 5:
– «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης.»

2.1. Ορίζει ο Ν. 3068/2002 με το άρθρο 1 εδ. α’:
– Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.

2.2. Ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3 εδ. α του ίδιου νόμου:
– Αν η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το τριμελές συμβούλιο βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση.

3. Ορίζει το Π.Δ. 18/1989 με το άρθρο 50 παρ. 4:
– Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ