Πως θα αποζημιώνονται οι ιδιωτικές κλινικές για τις υπηρεσίες τους προς το ΕΣΥ

Ακατάσχετά και απαλλαγμένα από clawback τα έσοδα των ομίλων που θα συνδράμουν το ΕΣΥ στη διαχείριση περιστατικών covid και μη.

Με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακ΄΄ακη και του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο της αμοιβής των ιδιωτικών κλινικών για τις νοσηλείες covid και non covid περιστατικά κατά τη διαδικασία συνδρομής τους προς το ΕΣΥ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι αποζημιώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι ακατάσχετες και δεν θα επιβαρυνθούν από clawback.

Ειδικότερα οι τελικές διατάξεις της ΚΥΑ “Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)” αναφέρεται:

1. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, συμμετοχές επί των νοσηλίων,
διαφορά θέσης νοσηλείας και κάθε άλλη δαπάνη.
2. Οι όροι νοσηλείας των ασθενών υλοποιούνται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρουσμάτων.
3. Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και
αποζημίωσης χρήσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και
το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
4. Οι εν λόγω αμοιβές και δαπάνες που καταβάλλονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες
παρόχους υγείας είναι ακατάσχετες.
5. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και την
αποζημίωσή τους εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία
υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των ως άνω δαπανών
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται σε ποσοστό 100%
6. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της για όλες τις δαπάνες που θα υποβάλλονται
στον ΕΟΠΥΥ, μετά την δημοσίευση του παρόντος, ανεξαρτήτως του χρόνου παροχής των
υπηρεσιών και έως και την 31.05.2021.

Στην ΚΥΑ διευκρινίζεται ακόμη ότι “οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται μέσω των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058, Ειδ. Φ. 1023-711-0000000, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στην οποία εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση, που χορηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με την υπ` αρ. 2/10729/26-2-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα έως την 31-5-2021, η δε προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας ύψους 30.000.000 ευρώ και σε περίπτωση που δεν επαρκέσουν οι πιστώσεις θα καλυφθούν από επιπρόσθετη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας λόγω COVID-19″.

Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται για τα περιστατικά με το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του Covid-19.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ