Οι 7 αλλαγές στις προμήθειες στην υγεία

Εφτά παρεμβάσεις για τον κλάδο της υγείας, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την “Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 – 2025” το οποίο ανακοινώθηκε πριν 2 ημέρες, με στόχο την άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας. Μεταξύ αυτών προαναγγέλλεται και η κατάργηση του Παρατηρητηρίου Τιμών το οποίο είχε προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά.

Ειδικότερα προβλέπεται:

1.Αντικατάσταση του Παρατηρητηρίου Τιμών με εσωτερικές διαδικασίες στη νέα Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών.

2. Κατάρτιση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ανά υπηρεσία και προϊόν που
προμηθεύονται οι δημόσιοι φορείς υγείας.

3. Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των αναλώσεων όλων των δημοσίων φορέων υγείας (με σύνδεση ιδίως με το φαρμακείο και την αποθήκη τους).

4. Δράσεις ενίσχυσης Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας/Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στελέχωση, εκπαίδευση κλπ.).

5. Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε προμήθειες και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας με αξιολόγηση κινδύνων.

6. Διενέργεια ελέγχων σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας με βάση το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι).

7. Ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό κείμενο, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του ν. 4412/2016 με το ν. 4782/2021, υπάρχουν ακόμη ορισμένα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση ενός πλέον αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αδυναμιών της ελληνικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
  • Τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων.
  • Την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση των αναθετουσών αρχών στην υιοθέτηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που βασίζονται στη βελτιστοποίηση της σχέσης ποιότητας – τιμής.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα και η βελτίωση της λειτουργίας των εθνικών κεντρικών αρχών αγορών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών και τη μείωση του διοικητικού βάρους που επωμίζονται οι οικονομικοί φορείς και οι αναθέτουσες αρχές.

Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα, όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, ο συστηματικός έλεγχος των υπερβολικά χαμηλών προσφορών, η επαγγελματοποίηση του προσωπικού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η προώθηση της κεντρικοποίησης των αγορών.

Μακροπρόθεσμα, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις της χώρας θα πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερο, πράγμα που, με τη σειρά του, θα συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων.

δημόσια υγείαΠαρατηρητήριο Τιμών